درس‌های موجود

آشنایی با گزارشات مالی

ارتباط با اساتید:

اصول تهیه گزارش حوادث

ارتباط با اساتید:

حسابداری قیمت تمام شده آب

ارتباط با اساتید:

مهندسی ارزش

ارتباط با اساتید:

آزمایشی محی

ارتباط با اساتید:

برنامه ریزی نیروی انسانی

ارتباط با اساتید:

مهندسی مجدد

ارتباط با اساتید:

آشنایی با گزارشات مالی

ارتباط با اساتید:

تکریم ارباب رجوع

ارتباط با اساتید:

دینامیک سیستم های قدرت

ارتباط با اساتید:

مدیریت دانش

ارتباط با اساتید:

گرافیک و صفحه آرایی

ارتباط با اساتید:

تکنولوژی چاپ و نشر

ارتباط با اساتید:

گزارش نویسی در امور اداری

ارتباط با اساتید:

روشهای تعدیل وقراردادها

ارتباط با اساتید:

مدیریت بحران

ارتباط با اساتید:

مبانی مدیریت اسناد

ارتباط با اساتید:

انبارداری نوین

ارتباط با اساتید:

آشنایی با حفظ حریم چاه

ارتباط با اساتید:

5s

ارتباط با اساتید:

اصول نظارت و کنترل

ارتباط با اساتید:

اعتبارات اسنادی

ارتباط با اساتید:

امور مالی مسئولان دفاتر

ارتباط با اساتید:

انشعابات آب شهری

ارتباط با اساتید:

ایمنی در برق پیشرفته

ارتباط با اساتید:

بازار برق

ارتباط با اساتید:

بهداشت آب و فاضلاب

ارتباط با اساتید:

تجزیه وتحلیل اداری

ارتباط با اساتید:

حسابداری مالیاتی

ارتباط با اساتید:

دوره آموزشي 5S

ارتباط با اساتید:

دوره آموزشی پولشویی

ارتباط با اساتید:

روانشناسی صنعتی

ارتباط با اساتید:

قانون کار و تامین اجتماعی

ارتباط با اساتید:

گزارش نویسی در امور اداری

ارتباط با اساتید:

گزارش نويسي در امور اداري

ارتباط با اساتید:

مدیریت اسناد الکترونیکی

ارتباط با اساتید:

مدیریت بحران

ارتباط با اساتید:

مدیریت عملیات

ارتباط با اساتید:

مدیریت عملیات

ارتباط با اساتید:

مستند سازی تجربیات

ارتباط با اساتید:

مستندسازی تجربیات

ارتباط با اساتید:

مستندسازی تجربیات3

ارتباط با اساتید:

مقابله با خرابکاری صنعتی

ارتباط با اساتید:

مدیریت تقاضا و مصرف آب

ارتباط با اساتید: